En öppen kyrka med hjärta för människor

Vi är en öppen gemenskap där alla är välkomna. Varje människa behöver få uppleva Jesus kärlek och växa som person. Vi är här för att dela livet tillsammans, hjälpa varandra och göra skillnad i samhället.

Gudstjänst & Hemgrupper
Våra gudstjänster är öppna för alla människor att besöka och delta. Det är veckans högtid för församlingen när vi är tillsammans för att dela gemenskap, lovprisning och bön till Gud. Undervisningen från Bibeln har stor plats i gudstjänsten och vi firar regelbundet nattvard tillsammans. I gudstjänsterna finns utrymme för både skratt och gråt, åskådande och nyfikenhet, hängivenhet och längtan. Våra mindre grupper som vi kallar hemgrupper är en förlängning av gudstjänsterna. Här samlas vi i ett mindre sammanhang för att dela gemenskap och livet med varandra. Vi fikar eller äter, talar om söndagens undervisning eller något annat ämne som är aktuellt. I hemgrupperna ber vi för varandra och det som ligger på våra hjärtan.

Barn, Familj & Ungdom
Vi vill att vår församling ska vara en naturlig mötesplats för barn, ungdomar och deras familjer. Vi önskar förmedla de kristna värderingar till dem. Dessa ger en god grund att bygga livet på. Vi har olika verksamheter för olika åldrar. Det finns babysång, barnkören Rejoice, tonårsgruppen Allan och självklart söndagsskolan Äventyret samtidigt som gudstjänsten. Läxhjälpen servar barn och ungdomar i grundskoleåldern. För ungdomarna finns T3 på fredagskvällar med aktiviteter av olika slag, men också gudstjänst med lovsång, bön och undervisning. Församlingen har också konfirmationsundervisning. Vi är glada för att det är naturligt för våra barn och ungdomar att vara delaktiga i våra gudstjänster.

Omsorg & Diakoni
Vi är alla skapade till Guds avbild och alla är lika värdefulla i Guds ögon. Som kristna och som församling är vi också kallade att ta hand om varandra och våra medmänniskor. Församlingens äldre medlemmar som inte har möjlighet att komma till gudstjänster och samlingar får regelbundna besök av frivilliga i ”besöksgruppen”. ”Träff för Alla” är en mötesplats på dagtid och för dem som vill sjunga finns kören Sångarglädje. För den som inte kan komma på våra samlingar finns Närradion där vi bl.a sänder våra gudstjänster och förbönsprogram. Som församling är vi engagerade i olika former av socialt arbete som t.ex LP-arbetet (missbrukarvård på kristen grund) och Kyrkhjälpen (kyrkornas gemensamma arbete för EU-migranter). Därutöver önskar vi ge ett allmänt stöd och göra sociala insatser för individer med behov. I det samverkar vi med föreningen Origo Resurs och Huskvarna Second Hand. Aktiviter som arrangeras under året är bl.a Internationella Fester och barn- och familjefesten Sommarkul i Smedbyparken. Vi samverkar med Husqvarna FF och den internationella organisationen Football For All Global för att hjälpa ungdomar nå sin fulla potential inom fyra viktiga områden – utbildning, social förmåga samt andlig och sportslig utveckling.

Mission & Second Hand
Församlingen har ett uppdrag från Jesus att stödja och hjälpa utsatta människor. Vi ska också dela med oss av de goda nyheterna om Jesus. I vårt missionsarbete har vi en helhetssyn som innebär att vi gör sociala insatser, främst inom utbildning och hälsovård. Det handlar bl.a. om att bygga skolor, stödja pedagogisk utveckling, anordna alfabetiseringskurser, bistå drift av barnhem och ge stöd till sjukvårdskliniker och sjukvårdsutbildning. All denna hjälp kanaliseras genom våra lokala samarbetspartners som f.n. finns i Sierra Leone, Guinea, Liberia, Thailand och Bulgarien. Samtidigt vill vi också fullfölja det uppdrag Jesus gett oss att berätta om honom. Därför stödjer vi församlingsrörelser och evangelisation, främst i Västafrika och Nordafrika. Huskvarna Second Hand är vår butik som vi driver tillsammans med Erikshjälpen. Den är en väsentlig och viktig resurs i vårt sociala arbete och i vår missionsverksamhet. Överskottet från
butiken delas mellan Erikshjälpen och vår församling och används till sociala insatser, främst i andra länder. Här får vi möjligheter att bidra till skolbyggen och pedagogisk verksamhet, hälso- och sjukvård och förmedla pengar till katastrofinsatser. Du kan också vara med och bidra genom att handla i vår butik eller skänka prylar som kan säljas och generera ett ännu större överskott. Du kan också vara med och göra en insats i verksamheten på Huskvarna Second Hand.

Gemenskap & Medlemskap
Vi vill vara en gemenskap som präglas av öppenhet och generositet. Alla är välkomna att vara med i vår församlings verksamhet. Du behöver inte vara medlem för att dela gudstjänstgemenskapen, vara med i en hemgrupp, arbeta på Huskvarna Second Hand eller delta i barn- och ungdomsverksamheten. Vi tror att alla har något att bidra med och att vi tillsammans kan växa som individer och utmanas av Jesu exempel i lära och liv. Grunden för medlemskap är dopet som är ett uttryck för att vilja följa Jesus. Som medlemmar i församlingen arbetar vi tillsammans för att förverkliga vår vision utifrån vår tro. Varje medlem ses som en gåva till församlingen och får vara med och bidra med sina personliga talanger och resurser till gemenskapen. Vi önskar vara en gemenskap där människor vill närvara och delta i församlingens gudstjänster och samlingar.